Feeds:
Posts
Comments

Archive for August, 2008

आवाहन

जयालागी ध्यास,
नामाची आस,
कोण श्रीमंत दास,
तयावीण.

भावाची प्रचीती,
राम स्वयें सांगाती,
प्रेमाची महती,
वर्णावी किती!!

रामाचे पायी,
जया चारी धाम,
विचारांचे काम,
तयासी कैसे.

मोजावे कशास
उरलेले दिन,
नामी समाधान,
आनंदी असावे.

राम ठेवी जोवर,
त्याचे असावे तोवर,
अन् निघावे सत्त्वर,
हाक येता!

नामी राहावे मन,
नाम असावे प्राण,
मुमुक्षुचे आवाहन,
सगळ्यांसी.

Advertisements

Read Full Post »